24online vilkår

24online vilkår2019-03-26T15:05:11+01:00

Vores vilkår & betingelser

Priser2019-03-20T22:42:28+01:00

24online har ret til at opkræve de til en hver til gældende priser med mindre andet er aftalt mellem parterne.

Betaling2019-03-20T22:42:03+01:00

Betaling af Abonnement sker hver gang til den 1 i måneden til 24online´s konto, eller via betalingsservice.

Erstatningsansvar:2019-03-20T22:41:39+01:00

24online er ikke erstatningsansvarlig for tab som kunden eventuelt måtte lide af i forhold til afbrydelser, forstyrrelser, nedbrud el lignende. Dette gælder også indirekte tab herunder avance, driftstab, produktionstab mv.

Personoplysninger2019-03-20T22:41:18+01:00

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering eller køb af net ved 24online.
Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Abonnements aftale2019-03-20T22:37:01+01:00

Abonnements aftalen omhandler levering af internet, kunden er selv ansvarlig for overholdelsen af abonnementsvilkårene.

Internetforbindelsen må ikke anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller kundens husstand eller virksomhed, det er kundens ansvar at overholde gældende lovgivning.

Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævnings adresse, eller en særskilt bruger/ installationsadresse, som er forskellig fra kunden/kundens adresse.

Ved indgåelse af aftale skal kunden oplyse navn, adresse, mailadresse og telefonnummer på sig selv. Det er kun myndige personer kan lave en aftale med 24online.

Leveringstidspunkt/ Leveringsdato2019-03-20T22:38:32+01:00

Når kunden bestiller internet ved 24online – for kunden hurtigst muligt svar på om vi kan levere internet lige præcis på din adresse og om hvilken dato levering vil ske.

Ændring af vilkår2019-03-20T22:39:01+01:00

24online har ret til at ændre såvel de generelle som de særlige abonnementsvilkår samt priser med én måneds varsel til den 1. i en måned, hvilket kan ske elektronisk, ved brev, på faktura eller ved offentliggørelse på hjemmesiden.
Hvis der er aftalt en bindingsperiode kan ændringerne dog tidligst træde i kraft ved bindingsperiodens udløb.
Ved væsentlige ændringer til ulempe for kunden, kan kunden opsige aftalen med et varsel på 14 dage. Ændringer til fordel for kunden, f.eks. prisnedsættelser, kan dog ske uden varsel.

Flytning2022-03-12T23:43:37+01:00

Ved flytning af adresse er kunden forpligtet til at underrette herom, dette kan du gøre via telefon, sms eller mail.

Opsigelse2019-03-20T22:40:25+01:00

24online kan til enhver tid opsige aftalen med en måneds varsel altid til den 1. i en måned. Kunden kan til en hver tid opsige aftalen til udgangen af en måned, med mindre der er aftalt særlige abonnementsvilkår.

Ved ophør2019-03-20T22:40:57+01:00

Ved aftalens ophør er kunden forpligtet til at returnere lånt og lejet udstyr efter 24online´s nærmere instruktion herom. Hvis udstyr ikke returneres forbeholder 24online sig retten til at fakturere for udstyr.

Tvister2019-03-21T03:12:33+01:00

Enhver tvist mellem 24online og kunden, som udspringer af den mellem parterne indgåede aftale, kan af begge parter indbringes for de almindelige domstole i henhold til Retsplejelovens regler herom.
Ved tvister vedrørende 24online levering af internet, kan kunden fremsende skriftlig klage til 24online, som herefter træffer afgørelse inden 3 måneder fra klagens modtagelse.
24online´s afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K.

Manglende betaling2019-03-21T03:13:06+01:00

Betaler kunden ikke rettidigt pålægges et gebyr på 100 kr.
Betaler kunden ikke anden rykker rettidigt pålægges endnu et gebyr på 100 kr. og forbindelsen til internettet vil med det samme blive lukket.

Force Majeure2019-03-21T03:12:14+01:00

24online er ikke forpligtet til at acceptere reduktion i abonnementet, såfremt den manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for vores kontrol, herunder strømafbrydelser, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout.

Fortrydelsesret2019-03-21T03:12:48+01:00

Kunden har 14 dages fortrydelsesret fra bestilling af internet fra 24online.

Har du nogen spørgsmål? Lad os kontakte dig

    Har du brug for hjælp? Kontakt os her

    Go to Top